Önceki Öğrenmenin Tanınması

ÇİFT ANADAL 

Çift Anadal Programı Açılması, Kontenjan ve Başvuru Süresi
Lisans diploma programları arasında çift ana dal programı açılması, hangi diploma programlarından öğrenci kabul edileceği ve kontenjanları, ilgili bölümün önerisi, ilgili kurulların kararı ve senatonun onayı ile belirlenir. Çift anadal programına hangi tarihler arasında başvurulacağı ve kontenjanları her eğitim öğretim yılı başında, üniversitenin web sitesinde (http://www.esenyurt.edu.tr) ilan edilir. 

Başvuru Şartları
Çift anadal diploma programına başvurabilmek için öğrencinin aşağıdaki şartları sağlaması gerekir. Anadal diploma programında bulunduğu aşamaya kadar aldığı tüm dersleri başarı ile tamamlamış olması, Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst yüzde yirmilik dilimde bulunması, Anadal diploma programındaki genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3.00 olması, Anadal diploma programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında bulunması gerekir.

Çift Anadal Programına Başvuru, Kabul ve Kayıt
Çift anadal programına başvuru yapmak isteyen öğrenci gerekli şartları taşıması halinde, süresi içerisinde gerekli evraklar ve başvuru formuyla birlikte ilgili fakülte/yüksekokul sekreterliklerine dilekçe ile başvurur. Öğrencilerin ikinci ana dal diploma programına kabulü, o programın yürütüldüğü bölümün önerisi ve ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile olur. Aynı anda birden fazla ikinci ana dal diploma programına kayıt yapılamaz. Yetenek sınavı ile öğrenci alan çift ana dal diploma programına öğrenci kabulünde, yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. Öğrencinin çift anadal programına kabul işlemi, başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülerek fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı alınmasıyla tamamlanır ve öğrenci kayıt haftası içerisinde çift anadal programına kaydını yaptırır. 

Programdan İlişik Kesilmesi
Öğrencinin kendi isteği ile, İlgili fakülte yönetim kurulu tarafından kabul edilebilir bir mazereti dışında ikinci ana dal programından iki yarıyıl üst üste ders almaması halinde, Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 4 üzerinden 2,50’ye kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 4 üzerinden 2,50’nin altına düşen öğrencinin ikinci ana dal diploma programından kaydı silinir. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu fakültenin yönetim kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir. 

 

YANDAL 

Üniversitemizde yandal programları, ilgili bölümlerin, fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve senatosunun kararı ile kesinleşir. Programların kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yan dal programlarını tamamlayanlara, eğitim aldıkları alanda başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Yandal programına hangi tarihler arasında başvurulacağı ve kontenjanları her eğitim öğretim yılı başında, üniversitenin web sitesinde (http://www.esenyurt.edu.tr) ilan edilir. 

Başvuru Koşulları
Yandal programına başvurular gerekli evraklar ve başvuru formuyla birlikte fakülte/yüksekokul sekreterliklerine yapılır. Başvuru kuşulları; Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.50 olması gerekir. Kabul işlemi başvurulan bölümün önerisi ve ilgili yönetim kurulu kararı ile tamamlanır. 

Mezuniyet ve Kayıt Silme 
Yandal programına kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Yandal programlarını tamamlayanlara eğitim aldıkları alanda sadece başarı belgesi (yandal sertifikası) düzenlenir. Bu belge diploma yerine geçmez. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır. Öğrencinin yan dal programındaki başarı durumu, ana dal programındaki mezuniyetini etkilemez. Aşağıdaki hallerde öğrencinin programdan kaydı silinir; Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.30 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

 

DİKEY GEÇİŞ


Genel Bilgi
Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik kapsamında meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu kılavuz, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak başvuru, sınavın uygulanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.
 
Başvuru Koşulları
Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS’ye başvurabilirler. Meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezî sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS’ye girmek zorundadırlar. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş de bu kılavuzdaki esaslara göre merkezî olarak yapılır. Açık öğretim dâhil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramazlar.
 
Puanların Hesaplanması
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilir. 
 
Yerleştirme İşlemleri
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılır.
 
Yerleşen Adayların İntibak İşlemleri
Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.
 
Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 23.03.2016 tarihli ve 29662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.